تاریخ درج: چهارشنبه 21 اسفند 1392
جنسیت: مرد و زن
تخصص و رشته تحصیلی: پزشک عمومی
محل استخدام: زنجان
تاریخ انقضا: پنج شنبه 29 اسفند 1392
استخدام مراکز درمانی و پزشکی استان زنجان

مراکز درمانی و پزشکی استان زنجان از افراد با تخصص‌های زیر در شهرستان‌های مختلف این استان استخدام می‌نماید

 

استان

شهرستان

مرکز

رشته

مدرک

تعداد نیروی مورد نیاز

میزان حقوق و مزایای پرداختی-ریال

توضیحات

تلفن

زنجان

خدابنده

حصار

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۲

۲۶۰۰۰۰۰۰

 

۰۲۴۲۴۲۲۶۲۰۲

سهرورد

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۲۳۰۰۰۰۰۰

 

دو تپه سفلی

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۲۷۸۰۰۰۰۰

 

نعلبندان

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۲۰۰۰۰۰۰۰

 

آقبلاغ

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۱۴۰۰۰۰۰۰

 

کرسف

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۲۵۰۰۰۰۰۰

 

حسام آباد

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۲

۲۲۸۰۰۰۰۰

 

کهلا

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۲

۶۶۰۰۰۰۰

 

شماره ۱ شهری

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۲

۲۸۱۵۲۰۰۰

 

خرمدره

سوکهریز

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۱۱۵۱۴۸۵۴

 

۰۲۴۲۵۵۲۴۰۰۵

شماره ۲ شهری

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۲

۲۶۷۹۱۸۳۸

 

زنجان

حصار

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۲۶۳۷۸۰۴۰

 

۰۲۴۱۳۲۶۲۹۶

بوغداکندی

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۲۸۳۶۴۶۸۰

 

لولک آباد

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۱۷۳۷۶۰۰۰

 

نیک پی

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۱۹۷۵۷۳۶۰

 

نیماور

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۱۲۹۴۴۲۰۲

 

بهرام بیک

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۲۱۲۷۱۵۰۰

 

سلطان آباد

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۲۵۶۲۷۰۲۰

 

رازبین

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۲۳۳۲۹۵۶۰

 

طارم

سانسوز

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۳۰۲۰۰۰۰۰

 

۰۲۴۲۲۸۲۳۳۵۱

آببر

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۲

۲۳۸۰۰۰۰۰

 

تشویر

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۲۹۰۰۰۰۰۰

 

ماهنشان

سهند

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۱۹۷۰۰۰۰۰

 

۰۲۴۲۳۲۲۳۲۹۱

قلعه جوق

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۱۶۹۰۰۰۰۰

 

دندی

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۱۶۰۰۰۰۰۰

 

قره ناس

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۱۸۳۰۰۰۰۰

 

ماهنشان

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۲

۲۲۰۰۰۰۰۰

 

پری

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۲۳۳۰۰۰۰۰

 

مرکز بهداشت استان زنجان ۴۲۳۱۰۱۸-۰۲۴۴۱۵۶۳۸۸

 

 


تلفن: 0244156388-4231018