تاریخ درج: شنبه 10 خرداد 1393
جنسیت: مرد
تخصص و رشته تحصیلی: مهندس برق , مهندس مکانیک , مهندس شیمی , مهندس پتروشیمی
محل استخدام: فارس
تاریخ انقضا: شنبه 10 خرداد 1393
اعلام نتایج آزمون استخدامی شرکت پتروشیمی شیراز

اطلاعیه شماره 8:
داوطلب گرامی جهت اطلاع از ليست اسامي پذیرفته شدگان   می توانید  اينجا  را کليک نماييد.

اطلاعیه شماره 7:
داوطلب گرامی جهت اطلاع از ليست اسامي دعوت شدگان به مصاحبه علمي و فني   می توانید  اينجا  را کليک نماييد.

اطلاعیه شماره ۶:

داوطلب گرامی جهت اطلاع از  قبول شدگان لیست اصلی می توانیداینجا  را کلیک و برای اطلاع از   لیست رزرو می توانیداینجا  را کلیک نمایید.


توجه: زمان ارائه مدارک روزهای پنجشنبه ۱۸ و جمعه ۱۹ اردیبشهت و زمان مصاحبه روزهای پنجشنبه ۱ و جمعه ۲ خرداد می باشد .

 


آگهی 1393/02/16

 

اطلاعیه شماره پنج (دعوت جهت ارائه حضوری اصل مدارک)

ﺟﻬﺖ اﻃﻼع از روﻧﺪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪی آزﻣﻮن ﺑﻪ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﻛﻠﻴﻪ داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﻲ رﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ:
۱) ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮﻧﻬﺎی دوازده ﮔﺎﻧﻪ ﻛﺘﺒﻲ روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۹۳/۲/۱۷ ﺑﺮ روی ﺳﺎﻳﺖ آزﻣﻮن اﻋﻼم ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺗﻌﺪاد  ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ ﺟﺬب ﻧﻴﺮو ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ ﺷﻴﺮاز ﻛﻼ ۱۹۲ ﻧفر ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس  از ۴۸۰ ﻧﻔﺮ ﺣﺎﺋﺰﻳﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻧﻤﺮات ﻛﺘﺒﻲ (ﻣﻌﺎدل ۲٫۵ ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز- ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ)  ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﻣﺪارک و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺮای ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ دﻋﻮت ﻣﻲ ﮔﺮدد.

۲) ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻟﻴﺴﺖ اﺻﻠﻲ ﻳﻚ ﻟﻴﺴﺖ رزرو ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ۹۶ ﻧﻔﺮ (ﻣﻌﺎدل ۲۰ درﺻﺪ دﻋﻮت ﺷﺪﮔﺎن اﺻﻠﻲ -ﺑﻪ  ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﻤﺮه ﻛﺘﺒﻲ) اﻋﻼم ﻣﻲ ﺷﻮد. از اﺳﺎﻣﻲ اﻳﻦ ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ اﻓﺮادی ﻛﻪ ﻧﺎم آﻧﻬﺎ در ﻟﻴﺴﺖ اﺻﻠﻲ ۴۸۰ ﻧﻔﺮی ذﻛﺮ ﺷﺪه وﻟﻲ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﻴﻞ ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﻮن را ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻃﻼﻋﺎت اراﻳﻪ ﺷﺪه در ﻓﺮم ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﺎ ﻣﺪارک اﺻﻠﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪه داوﻃﻠﺐ ﺗﻄﺒﻴﻖ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ داوﻃﻠﺐ ﻗﺎدر ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻣﺪارک ﻣﺜﺒﺘﻪ ﻧﺒﻮده و ﻳﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻳﻚ ﻳﺎ ﺑﺮﺧﻲ از ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺪرج در اﻃﻼﻋﻴﻪ ﺷﻤﺎره ۱ (دﻋﻮت ﺑﻪ ﻫﻤﻜﺎری) ، ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ﺷﺮط ﻣﺪرک، ﺷﺮط ﺳﻨﻲ ، اوﻟﻮﻳﺘﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و … را ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ، ﻧﺎم  وی ﺣﺬف ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ اﻧﺘﺨﺎب اﻓﺮاد ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ از ﻟﻴﺴﺖ رزرو ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﺣﺬف ﺷﺪه از ﻟﻴﺴﺖ اﺻﻠﻲ و ﺑﺮ اﺳﺎس اوﻟﻮﻳﺖ ﻧﻤﺮه ﻛﺘﺒﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

۳) ﻻزم اﺳﺖ اﻓﺮاد دﻋﻮت ﺷﺪه اﺻﻠﻲ و رزرو ، ﻓﻘﻂ در روزﻫﺎی ، ۹۳/۲/۱۹ ﺟﻤﻌﻪ و ۹۳/۲/۱۸ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﭘﺮوﻧﺪه، اﺻﻞ و ﻛﭙﻲ ﻣﺪارک ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه زﻳﺮ را ﺑﺼﻮرت ﺣﻀﻮری ﺑﻪ آدرس: ﺷﻴﺮاز ﺧﻴﺎﺑﺎن زﻧﺪ، داﻧﺸﻜﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﻤﺎره ﻳﻚ، دﻓﺘﺮ آزﻣﻮن ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻋﺪم ﺗﺸﻜﻴﻞ ﭘﺮوﻧﺪه در ﺗﺎرﻳﺨﻬﺎی ﻓﻮق ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ اﻧﺼﺮاف ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺿﻤﻨﺎ ﺑﻪ اﻓﺮادی ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺪارک ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر و ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻴﻤﻪ و .. را در دﺳﺘﺮس ﻧﺪارﻧﺪ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﻧﻘﺺ و اراﺋﻪ ﻣﺪارک ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻓﺮﺻﺖ داده ﻣﻲ ﺷﻮد.

دانلود کامل فایل اطلاعیه

 


آگهی 1393/02/09

 

داوطلب گرامی جهت اطلاع از چگونگی اخذ کارت شرکت در آزمون   می توانید  اینجا  را کلیک نمایید.

 تاریخ برگزاری آزمون کتبی روز جمعه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۳ خواهد بود

 


آگهی 1393/01/06

 

شرکت پتروشیمی شیراز (سهامی عام) در استان فارس به افراد با شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید

 

-  کارشناس
- مقطع تحصیلی : فوق دیپلم , کارشناسی
- رشته های تحصیلی قابل قبول : پتروشیمی‌ , برق , مهندسی مکانیک , مهندسی ایمنی، شیمی، صنایع شیمیایی، تاسیسات، جوشکاری،
- جنسیت : مرد
- محل استخدام : فارس

متقاضیان جهت ثبت نام در شرکت پتروشیمی شیراز ، به لینک ثبت نام درج شده مراجعه نمایند.

لینک ثبت نام


وب سایت: www.sess.shirazu.ac.ir