تاریخ درج: یک شنبه 7 اردیبهشت 1393
جنسیت: مرد و زن
تخصص و رشته تحصیلی: پرستار
محل استخدام: تهران
تاریخ انقضا: سه شنبه 9 اردیبهشت 1393
استخدام بیمارستان پارس

بیمارستان پارس جهت تکمیل پرسنل پرستاری به تعداد کارشناس پرستاری به شرح زیر نیازمند است:

علاقه مندان جهت مصاحبه حضوری ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 9/2/93 به دفتر پرستاری بیمارستان

واقع در بلوار کشاورز شماره 67 مراجعه نمایند:

 

1.سوپروایزر (عفونی و بالینی) با دارا بودن حداقل 3 سال تجربه در امور مربوطه

2. پرستار بالینی (کودکان و نوزادان) حداقل 3 سال تجربه در بخش های مربوطه


آدرس: تهران - واقع در بلوار کشاورز شماره 67