تاریخ درج: چهارشنبه 22 مهر 1394
جنسیت: مرد و زن
تخصص و رشته تحصیلی: حسابداری , برنامه نویس
محل استخدام: تهران
تاریخ انقضا: پنج شنبه 7 ابان 1394
استخدام حسابدار و برنامه نویس در شرکت صنایع خودروسازی مدیران

داوطلبان استخدام در شركت بايد داراي شرايط ذيل باشند:

• تابعيت جمهوري اسلامي ايران
• اعتقاد به يكي از اديان رسمي كشور
• متعهد به قانون اساسي كشور جمهورياسلامي ايران
• نداشتن منع قانون از نظر خدمت نظاموظيفه عمومي
• نداشتن سوء پيشينه كيفري به تشخيصمراجع ذيصلاح

• شرايط سني :

داشتن حداقل ۱۸ سال براي تمام افراد متقاضي و حداكثر طبق بندهي زير.
براي دارندگان مدرك تحصيلي ديپلم ۲۵ سال
براي دارندگان مدرك تحصيلي فوق ديپلم ۲۸ سال
براي دارندگان مدرك تحصيلي ليسانس ۳۲ سال
براي دارندگان مدرك تحصيلي فوق ليسانس ۳۵ سال
براي دارندگان مدرك تحصيلي دكتر(بدون محدوديت)
رعايت حداكثر سن براي جذب به صورت مشاوره اي الزامي نيست

• دارا بودن مدرك تحصيلي و يا اصل گواهي فراغت از تحصيل كه معدل در آن ذكر شده باشد.
• مهارتهاي رايانه (ICDL) و زبان انگليسي

مشاغل مورد نیاز

مدارك مورد نياز

• عكس پرسنلي ۴*۳
• گواهي يا اصل مدرك تحصيلي به همراه كپي
• اصل شناسنامه و كارت ملي فرد متقاضي به همراه كپي از تمام صفحات و كرات
• اصل شناسنامه همسر و فرزندان به همراه كپي از تمام صفحات ( در صورت وجود )
• اصل كارت پايان خدمت يا هر نوع معافيت قانوني به همراه كپي ( براي آقايان)

فرم درخواست استخدام


وب سایت: www.mvmco.ir