استانداري مازندران براي تأمين نيروي انساني مورد نياز شهرداري هاي شهرهاي آلاشت، آمل، رينه، بابل، بابلسر، خرم آباد، نشتارود، سلمانشهر، كياسر، قائمشهر، كياكلا، محمودآباد، چمستان، نوشهر، فريدونكنار از محل سهميه استخدامي شماره 35670 مورخ 17/08/1394 سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور و به استناد مجوز استخدامي شماره 166181 مورخ 18/07/1394 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در نظر دارد افراد واجد شرايط را از طريق برگزاري آزمون استخدامي توانمنديهاي تخصصي و مصاحبه (در پست هاي كارشناسي ) و آزمون آمادگي جسماني (در رشته شغلي آتش نشان و آتش نشان راننده ) و گزينش به صورت پيماني براي خدمت درشهرهاي فوق الذكر را به شرح زير استخدام  نمايد. 

 

 

دریافت متن کامل آگهی استخدامی


وب سایت: www.ostan-mz.ir