تاریخ درج: یک شنبه 22 آذر 1394
جنسیت: مرد و زن
تخصص و رشته تحصیلی: مهندس عمران , مهندس نقشه برداری , مديريت , اقتصاد , مهندس کشاورزی , حقوق , مهندس معماری , محيط زيست , علوم اجتماعی , مهندس فناوری اطلاعات , مهندس کامپیوتر , حسابداری
محل استخدام: همدان
تاریخ انقضا: سه شنبه 1 دی 1394
استخدام استانداری همدان سال ۹۴ (استخدام شهرداری های استان)

شهرداريهای استان همدان براي تامین نیروي انسانی مورد نیاز از محل مجوز استخدامی شماره 34508 مورخه 94/8/9 سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي کشور، تعداد 61 نفر از افراد واجد شرایط را از طریق برگزاري آزمون توانمندي هاي تخصصی، مصاحبه و گزینش به صورت پیمانی به شرح زیراستخدام می نماید:

 

رديف عنوان شغلي محل جغرافيایي خدمت
(شهرداری)
تعداد (نفر) جنسيت شرايط احراز
1 کارشناس امور مالی شهرداری تویسرکان 1 مرد/زن دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در رشته تحصیلی حسابداری (کلیه گرایشها)
شهرداری ملایر 1 مرد / زن دارا بودن دانشنامه فوق لیسانس در رشته تحصیلی حسابداری (کلیه گرایشها)
2 حسابدار شهرداری اسدآباد 1 مرد / زن دارا بودن دانشنامه لیسانس در رشته تحصیلی حسابداری (کلیه گرایشها)
شهرداری نهاوند 1 مرد / زن
شهرداری بهار 1 زن
شهرداری شیرین سو 1 مرد / زن
شهرداری سرکان 1 مرد / زن
3 جمعدار و امین اموال شهرداری تویسرکان 1 مرد / زن دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم یا لیسانس در رشته تحصیلی حسابداری (کلیه گرایشها)
شهرداری دمق 1 مرد / زن
شهرداری کبودرآهنگ 1 مرد / زن
شهرداری فامنین 1 مرد
4 کارپرداز شهرداری تویسرکان 1 مرد دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم یا لیسانس در رشته تحصیلی حسابداری (کلیه گرایشها)
شهرداری کبودرآهنگ 1 مرد
شهرداری رزن 1 مرد
5 ممیز شهرداری همدان 3 مرد / زن دارا بودن گواهینامه لیسانس در رشته تحصیلی حسابداری (کلیه گرایشها)
شهرداری اسدآباد 1 مرد / زن
6 متصدی درآمد و نوسازی شهرداری بهار 1 مرد دارا بودن دانشنامه فوق دیپلم یا لیسانس در رشته تحصیلی حسابداری (کلیه گرایشها)
7 کارشناس درآمد شهرداری همدان 2 مرد / زن دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در رشته تحصیلی حسابداری (کلیه گرایشها)
8 کارشناس نوسازی شهرداری همدان 2 مرد / زن دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در رشته تحصیلی حسابداری (کلیه گرایشها)
9 کارشناس امور رایانه شهرداری تویسرکان 1 مرد / زن دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های مهندسی کامپیوتر (کلیه گرایش ها)- مهندسی فنآوری اطلاعات
 
شهرداری همدان 2 مرد / زن
10 کاردان امور رایانه شهرداری اسدآباد 1 مرد / زن دارا بودن دانشنامه فوق دیپلم یا لیسانس در یکی از رشته های مهندسی کامپیوتر (کلیه گرایش ها)- مهندسی فنآوری اطلاعات
شهرداری رزن 1 مرد / زن
11 کارشناس امور فرهنگی و اجتماعی شهرداری تویسرکان 1 مرد / زن دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق‏لیسانس در یکی از رشته‏های تحصیلی مدیریت امور فرهنگی- مطالعات فرهنگی و رسانه- علوم ارتباطات اجتماعی- علوم ارتباطات - ارتباط تصویری- مدیریت رسانه
12 متصدی امور فرهنگی و اجتماعی شهرداری بهار 1 مرد دارا بودن دانشنامه فوق دیپلم یا لیسانس در یکی از رشته‏های تحصیلی مدیریت امور فرهنگی- مطالعات فرهنگی و رسانه- علوم ارتباطات اجتماعی- علوم ارتباطات- ارتباط تصویری- مدیریت رسانه
شهرداری کبودرآهنگ 1 مرد / زن
13 متصدی خدمات شهری شهرداری تویسرکان 1 مرد دارا بودن دانشنامه فوق دیپلم یا لیسانس در یکی از رشته‏های تحصیلی مهندسی محیط‏زیست (گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین، مهندسی طراحی محیط‏زیست)-محیط زیست (گرایش برنامه‏ریزی)- برنامه‏ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست- طراحی محیط‏زیست- مهندسی عمران صرفاً گرایش محیط زیست- مهندسی منابع طبیعی (گرایش محیط زیست)
14 کارشناس خدمات شهری شهرداری کبودرآهنگ 1 مرد دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته‏های تحصیلی مهندسی محیط‏زیست(گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین، مهندسی طراحی محیط زیست)-محیط‏زیست (گرایش برنامه‏ریزی)- برنامه‏ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست- طراحی محیط زیست- مهندسی عمران صرفاً گرایش محیط زیست- مهندسی منابع طبیعی (گرایش محیط زیست)
15 کارشناس شهرسازی شهرداری ملایر 1 مرد / زن دارا بودن دانشنامه فوق‏لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی شهرسازی- برنامه ریزی شهری و منطقه ای- مدیریت شهری- برنامه‏ریزی منطقه‏ای- طراحی شهری-مهندسی شهرسازی
شهرداری قروه درجزین 1 مرد / زن دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی شهرسازی- برنامه ریزی شهری و منطقه ای- مدیریت شهری- برنامه ریزی منطقه ای- طراحی شهری-مهندسی شهرسازی
شهرداری همدان 3 مرد / زن
16 کارشناس معماری شهرداری نهاوند 1 مرد / زن دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی معماری- معماری منظر- تکنولوژی معماری- مرمت ابنیه سنتی- مطالعات معماری ایران- طراحی محیط
شهرداری همدان 1 مرد / زن
17 کارشناس عمران شهرداری اسدآباد 1 مرد / زن دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق‏لیسانس در رشته‏های تحصیلی مهندسی عمران (گرایش مهندسی و مدیریت ساخت، گرایش سازه، گرایش سیستمهای اطلاعات جغرافیایی، عمران) – مدیریت و پروژه و ساخت – طراحی محیط
 
شهرداری قروه درجزین 1 مرد
شهرداری نهاوند 1 مرد / زن
شهرداری فامنین 1 مرد
شهرداری همدان 2 مرد / زن
18 کارشناس صدور پروانه شهرداری همدان 2 مرد / زن
دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق‏لیسانس در رشته‏های تحصیلی مهندسی عمران (گرایش مهندسی و مدیریت ساخت، گرایش سازه، گرایش سیستمهای اطلاعات جغرافیایی، عمران) – مدیریت و پروژه و ساخت – طراحی محیط
19 کارشناس محاسب شهرداری همدان 1 مرد / زن دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی عمران (گرایش مهندسی و مدیریت ساخت، گرایش سازه، گرایش سیستمهای اطلاعات جغرافیایی، عمران) – مدیریت و پروژه و ساخت – طراحی محیط
20 کارشناس حمل و نقل و ترافیک شهرداری ملایر 2 مرد / زن دارا بودن دانشنامه فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی ترافیک- مهندسی حمل و نقل-مهندسی تکنولوژی حمل و نقل و ترافیک شهری
شهرداری اسدآباد 1 مرد / زن دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی ترافیک- مهندسی حمل و نقل-مهندسی تکنولوژی حمل و نقل و ترافیک شهری
شهرداری نهاوند 1 مرد / زن
شهرداری همدان 1 مرد / زن
21 کارشناس حقوقی و املاک شهرداری ملایر 1 مرد / زن دارا بودن دانشنامه فوق لیسانس در رشته تحصیلی حقوق (گرایش حقوق عمومی- حقوق خصوصی- حقوق جزا و جرم شناسی- حقوق ثبت اسناد و املاک
شهرداری قروه درجزین 1 مرد / زن دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در رشته تحصیلی حقوق (گرایش حقوق عمومی-حقوق خصوصی - حقوق جزا و جرم شناسی- حقوق ثبت اسناد و املاک
شهرداری رزن 1 مرد
شهرداری همدان 1 مرد / زن
22 کارشناس طرح و توسعه فضای سبز شهرداری نهاوند 1 مرد / زن دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی کشاورزی (کلیه گرایشها) – مهندسی فضای سبز
23 کارشناس امور اداری و کارگزینی شهرداری بهار 1 مرد دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته‏های تحصیلی مدیریت (کلیه گرایشها) به جز گرایش مدیریت ورزش – اقتصاد (کلیه گرایشها)
24 نقشه بردار شهرداری همدان 1 مرد / زن دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس، فوق‏لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی عمران گرایش ( نقشه برداری فتوکرامتری و سیستمهای جغرافیایی GIS)- مهندسی نقشه برداری (کارتوگرافی و ژئودزی)- نقشه برداری هواییتذکرمهم :
چنانچه در هر مرحله از مراحل آزمون محرز شود داوطلب به اشتباه یا به عمد اطلاعات خلاف واقع اعلام نموده یا فاقد شرایط مندرج در آگهی باشد، از انجام مراحل بعدي محروم خواهد شد و مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی و یا ارسال مدارك به صورت ناقص بر عهده داوطلب خواهد بود در این صورت خسارت و هزینه تحمیل شده برابر مقررات از داوطلب اخذ خواهد شد.
به مدارك ارسالی توسط دانشجویان و دارندگان مدارك تحصیلی بالاتر یا پایین تر از مقاطع تحصیلی اعلام شده درشرایط احراز مشاغل مورد اشاره و همچنین مدارك در رشته هاي غیرمرتبط و معادل ( به استثناي دارندگان مدارك تحصیلی معادل صادره از دانشگاهها و موسسه هاي آموزش عالی کشور که در آزمون جامع سازمان سنجش آموزش کشور شرکت نموده و قبول شده اند و گواهی مبنی بر ادامه تحصیل در مقطع بالاتر با ارزش علمی دارند) ترتیب اثر داده نخواهد شد.

الف - شرایط عمومی

1. داشتن حداکثر سی و پنج سال تمام در اولین روز ثبت نام. (تاریخ 94/9/22)
2. داشتن تابعيت ايران.
3. دارا بودن كارت پايان خدمت يا کارت معافيت قانوني براي مردان.
4. عدم اعتياد به مواد مخدر و دخاني.
5. نداشتن سابقه محكوميت جزايي موثر.
6. نداشتن ممنوعيت استخدام در دستگاههاي اجرايي به موجب آراء مراجع قانوني.
7. داشتن سلامت جسماني و رواني و توانايي براي انجام كاري كه در آن شغل استخدام مي شود.
8. دارا بودن مدرك تحصيلي مقطع ذکر شده در شرایط احراز
9. اعتقاد به دين مبين اسلام و يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
10. التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
تبصره- شرکت شهرداران و دهیاران فعلی به شرط دارا بودن شرایط مربوط در آزمون استخدامی بلامانع است.

ب- شرايط اختصاصي

1. داوطلبان نمي¬توانند از مستخدمين رسمي، ثابت و پيماني ساير دستگاه هاي اجرايي و بازنشسته يا بازخريد خدمت باشند.
2. پذيرفته¬شدگان نهايي موظفند حداكثر ظرف مدت 10 روز كاري پس از اعلام رسمي استانداری نسبت به ارائه مدارك لازم و تكميل پرونده و ارائه تعهد محضري برای هفت سال مبنی بر عدم هرگونه انتقال و ماموريت به ساير شهرداري¬ها و سازمان¬¬هاي وابسته و نيز دستگاه¬هاي اجرايي ديگر اقدام نمایند. عدم مراجعه و ارائه مدارک لازم در مهلت مقرر به منزله انصراف وی از استخدام تلقی خواهد شد.
3. موارد زير به شرط ارائه تاييديه هاي معتبر به حداكثر سن مقرر اضافه خواهد شد.
الف- داوطلباني كه در جبهه های نبرد حق عليه باطل ( از تاريخ 1359/6/31 تا تاريخ 1367/5/29 ) به طور داوطلبانه خدمت نموده اند، به ميزان مدت حضور در جبهه و همچنين مدت زمان بستري شدن و يا استراحت پزشكي رزمندگان داوطلب در اثر مجروحيت در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل.
ب- اعضاي خانواده شهدا، آزادگان، مفقودالاثرها، جانبازان (همسر، فرزندان، پدر، مادر، خواهر و برادر) تا ميزان 5 سال.
ج- داوطلبانی که در طول جنگ تحمیلی به اسارت دشمن بعثی و یا گروه‏های ضد انقلاب درآمده‏اند به میزان مدت اسارت و حضور در جبهه.
د- داوطلباني كه به صورت غيررسمي و تمام وقت در وزارتخانه، موسسات و شركت هاي دولتي، بانك ها و شركت هاي تحت پوشش آنها، شركت هاي بيمه دولتي ، شهرداري‏ها، موسسات و شركت هاي تابعه و وابسته به آن موسسات و شركت هاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و همچنين موسسات و شركت هاي ملي و مصادره شده و موسساتي كه به نحوي از بودجه و كمك دولت استفاده مي كنند، نهادهاي انقلاب اسلامي و شركت هاي تحت پوشش آنها از تاريخ 1357/11/22 به خدمت اشتغال داشته اند، به ميزان مدت خدمت غير رسمي آنها. لازم به ذکر است سابقه خدمتی افراد در شرکتهای طرف قرارداد با شهرداری ها مشمول امتیازات این بند نمی‏باشد. به استثناء کارکنانی که بطور تمام وقت با پرداخت حق بیمه در شرکتهای طرف قرارداد با شهرداری که تا قبل از ابتدای سال 1390 در شهرداری اشتغال داشته‏اند.
تبصره – طول مدت خدمت نظام وظیفه داوطلبان به حداکثر سن داوطلبان اضافه نخواهد شد.
4. داوطلب بومی: به داوطلبی گفته می شود که حداقل دارای یکی از ویژگی های زیر باشد.
- شهر محل صدور شناسنامه داوطلب یا همسر وی با شهر مورد تقاضا برای استخدام یکسان باشد .
- داوطلب حداقل چهار (4) سال از سنوات تحصیلی ( ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و یا دانشگاه ) را به صورت متوالی یا متناوب در شهر محل مورد تقاضا برای استخدام طی کرده باشد.
- همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح ( اعم از شاغل و یا بازنشسته ) که شهر محل خدمت فعلی یا بازنشستگی آنان با شهر محل مورد تقاضا برای استخدام یکسان باشد.
- داوطلب یا پدر، مادر و یا همسر وی ،حداقل چهار(4) سال سابقه پرداخت حق بیمه در شهر محل مورد تقاضا برای استخدام را داشته باشند. پرداخت حق بیمه به مدت تعیین شده صرفا توسط یکی از موارد مذکور قابل احتساب است.
تبصره 1- مبنای استان و شهرستان برای تعیین بومی بودن، تقسیمات کشوری در زمان ثبت نام می باشد.
تبصره 2- در صورتیکه شهرداری متقاضی استخدام، در شهرستان یا استانی قرار داشته باشد که شهر داوطلب در آن شهرستان و یا استان واقع باشد، داوطلب به ترتیب مشمول مزایای داوطلبین بومی شهرستان و استان خواهد بود.

ج - ثبت نام و مدارك مورد نیاز

1- داوطلبان می توانند تنها یک رشته شغلی را انتخاب و از طریق سایت استانداري و بصورت اینترنتی ثبت نام کنند.
2- شروع ثبت‏نام از ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخه 94/9/22 لغایت پایان وقت اداری روز 94/9/26 به مدت پنج روز می باشد.
3- داوطلبان استخدام می بایست عکس پرسنلی 4*3 خود را با عرض 150 و ارتفاع 200 پیکسل و با فرمت jpg و حداکثر 200 کیلو بایت در رایانه اسکن نموده و آنرا در قسمت مربوط در سایت وارد نمایند.
4- واریز وجه به مبلغ 380.000ریال بصورت اینترنتی از طریق کارتهای عضو شبکه شتاب بنام سازمان همیاری شهرداریهای استان همدان به عنوان حق شرکت در آزمون استخدامی داوطلبان استخدام (ایثارگران از پرداخت 50% مبلغ مذکور و فرزندان شاهد از واریز وجه مذکور معاف می باشند) و نهایتا پس از بررسی مجدد صحت اطلاعات درج شده و تایید مراتب توسط سایت، شماره رهگیري خود را براي پیگیري مراحل بعدي آزمون و دریافت کارت ورود به جلسه اخذ و نزد خویش نگهداري نمایند.
5- کارت ورود به جلسه آزمون استخدام روزهای 5 و 6 دی ماه از طریق وب سایت استانداری به داوطلبان ارائه می شود.
6- زمان برگزاري آزمون روز جمعه مورخه 94/10/11 ساعت 8 صبح است و محل برگزاري آزمون بر روي کارت ورود به جلسه آزمون داوطلبان درج خواهد شد.
7- داوطلبان می بایست اطلاعات مورد نیاز را در سایت و در قسمتهای مربوطه درج نموده و قبل از اعلام نتایج مدارک لازم را جهت تطبیق با اطلاعات زمان ثبت‏نام به استانداری تحویل نمایند (زمان تحویل مدارک متعاقباً اعلام می‏گردد) :
الف- تصوير آخرين مدرك تحصيلي
ب- تصوير صفحه اول شناسنامه (در صورت داشتن توضيحات كليه صفحات )
ج - تصوير كارت ملي (پشت و روی کارت)
د- تصوير كارت پايان خدمت وظيفه عمومي یا کارت معافیت برای آقایان
ه - مستندات ايثارگري و سوابق پرداخت بيمه شاغلین در شهرداري ها ، سازمان هاي وابسته و دهياري ها
و - مستندات مربوط به نخبگی
ی - مستندات استفاده از سهمیه معلولین

د – مواد آزمون تخصصی

آزمون تخصصی در هر رشته شغلی به صورت چهارگزینه‏اي و به تعداد 120 سوال شامل 90 سوال به صورت کاربردي و تخصصی در حوزه رشته شغلی مربوطه و 30 سوال براي سنجش هوش، سرعت، دقت و استعداد یادگیري با احتساب نمره منفی می‏باشد ( سقف امتیاز آزمون تخصصی 100 می باشد و به ازای هر 3 پاسخ غلط یک نمره منفی لحاظ می‏شود).

ه - اعلام نتایج
1-
امتياز آزمون تخصصي كاركنان شاغل (در شركت‏هاي طرف قرارداد شهرداري تا قبل از ابتداي سال 1390 و قراردادي) در شهرداري شهر متقاضي استخدام يا سربازان وظيفه كه دوران خدمت سربازي خود را به صورت كامل (بدون دربافت معافيت و كسر خدمت) به ازاي هر سال خدمت 3 درصد تا سقف 25 درصد و براي كاركنان شاغل (در شركت‏هاي طرف قرارداد شهرداري تا قبل از ابتداي سال 1390 و قراردادي) شهرداري‌هاي شهرستان همان شهر به ازاي هر سال سابقه خدمت 2.5 درصد تا سقف 20 درصد و براي كاركنان شاغل (در شركت هاي طرف قرارداد شهرداري تا قبل از ابتداي سال 1390 و قراردادي) در شهرداري هاي استان همان شهر به ازاي هر سال سابقه خدمت 2% تا سقف 18% درصد ضرب شده و مبناي محاسبه امتياز نهايي آزمون تخصصي قرار مي‌گيرد. اعمال امتياز مربوطه براي كاركنان داراي قرارداد مستقيم با شهرداري مشروط به دارا بودن سابقه پرداخت بيمه در واحدها يا سازمانهاي شهرداريها تا 120 روز قبل از تاريخ برگزاري آزمون تخصصي و كتبي مي‏باشد. 2-
امتياز آزمون تخصصي داوطلبان بومي شهر متقاضي استخدام در 1.15 و داوطلبان بومي شهرستان شهر متقاضي استخدام در 1.1 ضرب شده و مبناي محاسبه امتياز نهائي آزمون تخصصي قرار مي‏گيرد. 3-
امتياز آزمون تخصصي دهياران در يكي از دهياري‏هاي استان شهر متقاضي استخدام به ازاي هر سال سابقه خدمت با تائيد بخشدار ذيربط 3% درصد تا سقف 20 درصد ضرب شده و مبناي محاسبه امتياز نهائي آزمون تخصصي قرار مي‏گيرد. 4-
امتياز آزمون تخصصي شهرداران كه در يكي از شهرهاي آن استان شهردار بوده‏اند به ازاي هر سال سابقه خدمت با تائيد استانداري 3% درصد تا سقف 25 درصد ضرب شده و مبناي محاسبه امتياز نهائي آزمون تخصصي قرار مي‏گيرد. 5-
امتياز آزمون تخصصي فرزندان كاركنان فوت شده حين خدمت و يا از كارافتاده كلي دائم حين خدمت شهرداری در 1.2 ضرب شده و مبناي محاسبه امتياز نهائي آزمون تخصصي قرار مي‏گيرد. 6-
در صورتي كه داوطلبان مشمول بيش از يك امتياز از مزاياي پيش‏بيني شده در مواد 2 و 3 و 4 و 5 و 6 اين آگهي شوند. بالاترين امتياز براي آنها مبناي محاسبه قرار خواهد گرفت.
اسامی داوطلبان پذیرفته شده به میزان سه برابر ظرفیت براي شرکت در مصاحبه تخصصی در سایت رسمی استانداري بعد از برگزاري آزمون اعلام خواهد شد. ضمناً نتایج نهایی پس از پذیرفته شدن در مصاحبه تخصصی اعلام خواهد شد و تا قبل از صدور احکام استخدام پیمانی برای پذیرفته شدگان حقی ایجاد نخواهد شد.

و - تذکرات
1- پنج درصد (5%) سهمیه استخدامی به ایثارگران و خانواده هاي آنان شامل رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنان، آزادگان کمتر از یکسال اسارت و همسر و فرزندان آنان، جانبازان و همسر و فرزندان آنان و خواهران و برادران شهداء اختصاص دارد. انتخاب ایثارگران در حد سهمیه تعیین شده (5%) به ترتیب امتیاز کسب شده از بین ایثارگران واجد شرایط که حد نصاب لازم در آزمون تخصصی و حد نصاب در آزمون عملی را کسب نموده باشند و مراحل آزمون عملی را با موفقیت طی نموده باشند انجام خواهد شد.
8- امتیاز آزمون تخصصی با «ضریب 2» و امتیاز مصاحبه تخصصی با «ضریب1» محاسبه می شود.
9- در صورت مساوي بودن امتیاز کسب شده داوطلبان، اولویت معرفی به گزینش به ترتیب با شاغلین قراردادي و بومی شهرداري، شهرستان و استان می باشد.
10- داوطلبان می‏توانند حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از اعلام نتایج، اعتراض خود را به استانداري براي بررسی و اعلام نظر ارائه نمایند. پس از مدت مذکور به اعتراض داوطلبان ترتیب اثر داده نخواهد شد.
11- چنانچه در هر مرحله از مراحل آزمون محرز شود داوطلب به اشتباه یا به عمد اطلاعات خلاف واقع اعلام نموده یا فاقد شرایط مندرج در آگهی باشد، از انجام مراحل بعدي محروم خواهد شد و مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی و یا ارسال مدارك به صورت ناقص بر عهده داوطلب خواهد بود در این صورت خسارت و هزینه تحمیل شده برابر مقررات از داوطلب اخذ خواهد شد.
12- انتخاب نهایی پذیرفته شدگان آزمون پس از موفقیت در کلیه مراحل آزمون تخصصی، مصاحبه تخصصی و گزینش صورت خواهد گرفت.
ضمناً شماره تماس 08138256030 پاسخگویی سئوالات احتمالی داوطلبان می باشد.

 

برای مشاهده شرایط استخدام در سایت استانداری اینجا را کلیک کنید

برای ثبت نام یا اصلاح اطلاعات اینجا را کلیک کنید


وب سایت: www.ostan-hm.ir