تاریخ درج: یک شنبه 4 بهمن 1394
جنسیت: مرد و زن
تخصص و رشته تحصیلی: پرستار
محل استخدام: کرمانشاه
تاریخ انقضا: شنبه 10 بهمن 1394
استخدام 54 پرستار در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه جهت تامین نیروی مشاغل پرستاری مورد نیاز خود در شبکه های بهداشت و درمان تابعه ، در نظر دارد به استناد مجوز استخدام شماره 273/100 مورخ 20/03/1393 مقام محترم وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی(مانده مجوز آزمون استخدامی 6/4/1393 تعدادی از افراد واجد الشرایط را از طریق برگزاری آزمون استخدامی و گزینش به صورت شرکتی و حجمی(شرکتهای ثبت شده مجاز) با در نظر گرفتن شرایط مندرج در آگهی بکارگیری نماید.

لینک اطلاعیه در وب سایت دانشگاه علوم پزشکی

دریافت فایل آگهی


وب سایت: www.kums.poorsam.ir