تاریخ درج: پنج شنبه 1 مهر 1395
جنسیت: مرد و زن
تخصص و رشته تحصیلی: پرستار
محل استخدام: لرستان
تاریخ انقضا: شنبه 3 مهر 1395
جذب نيروي شركتي پرستار در اورژانس بيمارستان امام خميني شهرستان بروجرد

با توجه به نياز اورژانس بيمارستان امام خميني شهرستان بروجرد در نظر است تعداد 30 نفر كارشناس پرستاري با اولويت بومي شهرستان بروجرد به صورت شركتي جذب گردد. متقاضيان مي توانند حداكثر تا تاريخ 95/7/3 با در دست داشتن مدارك ذيل به دفتر پرستاري شبكه بهداشت و درمان بروجرد مراجعه نمايند.

مدارك مورد نياز :

  1. مدرك تحصيلي
  2. پايان طرح
  3. كارت ملي
  4. شناسنامه
  5. 6 قطعه عكس پرسنلي 3 در 4

 لینک اطلاعیه


وب سایت: www.lums.ac.ir